Uslovi Korišćenja


Dobro došli na sajt Mala Pijaca! 

Sajt je namenjen oglašavanju proizvoda namenjenih prodaji kao što su: voće, povrće, odnosno pretežno i uglavnom pijačne proizvode.  
Pristupom i korišćenjem sajta malapijaca.rs, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa platformom kao pružaocem usluge informacionog društva. 

Ovi uslovi imaju svojstvo ugovora između: 
  1. Sajta malapijaca.rs u vlasništu SMALGO sa matičnim broj 64435841 (u daljem tekstu Platforma) 
  2. Svakog pojedinačnog posetioca internet sajta malapijaca.rs kao i korisnika/oglašivača/kupca na sajtu www.malapijaca.rs (u daljem teksu Korisnik).

Platforma omogućava korišćenje sajta fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.Pristupom i korišćenjem sajta Platforme, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Platformom kao pružaocem usluge informacionog društva. Na svaki pristup sadrzajima sajta, premenjuju se ovi Uslovi korišćenja.


1. Obaveze ugovornih strana


Platforma se obavezuje da će Korisniku pružati usluge definisane ovim uslovima korišćenja, na način i sa ograničenjem opisanim u ovim uslovima, a skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja sajta Mala Pijaca u svemu poštovati ove uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Platforma prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika u skladu sa vežećim propisima Repubilke Srbije i Pravilima privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima. Prihvatanjem ovih pravila i Uslova korišćenja MalaPijaca, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Platforme.


2. Ograničenje odgovornosti platforme


Platforma ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na sajt I dodavanja svojih proizvoda. Sam Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava se da je dužan da prilikom registracije unese svoje tačne podatke, uključujuci i one koje se tiču proizvoda koje podaje, te da Platforma nije ni na koji način odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice.

Platforma će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

  • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
  • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Platforma ne garantuje neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za delimično ili potpuno nefukcionisanje sajta, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovog sajta. 

Platforma ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga Platforme je na sopstveni rizik Korisnika usluga. Platforma neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine. 

Korišćenje sajta malapijaca.rs je na isključivu odgovornost korisnika i oglašivača.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa posetioca i oglašivača/korisnika rešavaju se isključivo izmedju posetioca i oglašivača/korisnika. Platforma nije odgovorna za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa. 


3. Obaveza i odgovornost korisnika


Korisnicima sajta smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi sajtu smislu ovih Uslova korišćenja,bez prijave ili registracije na sajt. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na sajtu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na sajt, Platforma ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na sajtu mogu da proisteknu.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje sajta putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Platformu ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na sajt. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Platformi da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe, i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Registrovani korisnici koji se oglašavaju i prodaju svoje proizvode moraju imati prateću deklaraciju. Platforma nije odgovorna ukoliko korisnik nema deklaraciju, odnosno korisnik sam snosi odgovornost ukoliko oglašava i prodaje proizvod bez deklaracije. 

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Platforma će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na sajt, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na sajtu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime..

Postavljanjem sadržaja na sajt, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Platformu da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnici slažu se da objavljuju svoje kontakt podatke javno kako bi ih zainteresovane strane kontaktirale. Isto tako odgovorne su za tačnost kontakt podataka koju objavljuju javno.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja proizvoda na Mala Pijaca
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja proizvoda na Mala Pijaca poštovati sledeća ograničenja:

-Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan proizvod (oglas) (tzv. “spamovanje”). 
-Nije dozvoljeno postavljati one proizvode koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
-Kroz proizvode nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
-Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa.
-Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
-Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis profila korisnika sa ciljem isticanja na sajtu.
-Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
-Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis profila.
-Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na sajtu - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga sajta Mala Pijaca. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.

4.Obaveštenja

Korisnik se obaveštava da mu Platforma može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja sajta, novosti i akcija Platforme, kao i sva ostala obaveštenja putem uobičajnog kanala komunikacije poput e-mail-a. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

5.Autorsko pravo 

Platforma ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na sajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi ssajta, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Platforme kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Platforme i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji oglašivači/korisnika sajta. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na sajtu Platforme.

Postavljanjem sadržaja na sajt, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu sajta, kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Platforma ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela sajta je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Platforme, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa sajtaa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Platforma ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem sajta učinilo javno dostupno.

6. Smernice

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice. Platforma ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na sajt.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Platforme, uključuje (ali nije ograničen na):

-unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)
-kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkup
-unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom prodato i sl.)
-otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
-eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način adrži nagost,
preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
-traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
-javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
-sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
-sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
-uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
-sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
-podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
-traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
-uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe sajta, bez prethodne pisane saglasnosti Platforme kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, ili piramidalne šeme
-uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
-krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na sajtu:

-kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
-oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja sajta
zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deosajta
-falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje sajta za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
-aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži
mešanje u pristup sajta u bilo kog korisnika, hosta, ili mreže
-prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici sajta preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način
uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
-bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa
-mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja sajta, ili na mreži, ili uslugama povezanim sajtom
-imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
-korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
-prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
-korišćenje informacija dobijenih iz sajta kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
-nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja sajta u ime te osobe, ili brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
-korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena Platforme, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Platforme,
-pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela sajta, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
-prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
-mitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda sajta, ili bezbednosti mreže.

Platforma ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa sajtom. Platforma može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Platforma će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Platforma zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Platforme koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Platforma ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Plartformi.

7. Kršenja ovih Uslova korišćenja MalaPijaca

Za bilo koje kršenjeUslova korišćenja Mala Pijaca, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Mala Pijaca najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Mala Pijaca. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada sajta  Mala Pijaca.

8. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Mala Pijaca (administracijom Mala Pijaca) korisnici se upućuju na kontakt formu.Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Mala Pijaca sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole Platforme ili njenog ovlašćenog lica.
 
9. Završne odredbe

Platforma ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Platforma ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje sedam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici sajta.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori